\r\n Đề tài “Nghiên cứu khả năng ứng phó của người nghèo ở nông thôn trước tác động của rủi ro thiên tai và biến động về kinh tế - xã hội”, mã số: KX.02.10/11-15, thuộc chương trình “Nghiên cứu khoa học phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam đến năm 2020” do PGS. TS. Trần Đình Thao - Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn làm chủ nhiệm đã tổ chức hội thảo trong ngày 28 – 29/3/2014.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Tham dự hội thảo có các đơn vị: Bộ KHCN, Bộ LĐTBXH, UB Dân tộc, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (KVI), Hội Khoa học Kinh tế nông nghiệp Việt Nam, Khoa Kinh tế và PTNT, Khoa Kế toán và QTKD, Khoa TNMT, một số NCS, học viên và sinh viên của Trường Đại học Nông nghiệp.

\r\n

\r\n Hội thảo tập trung vào các nội dung: Phương pháp nghiên cứu đề tài, Kết quả sơ bộ từ nghiên cứu thực địa, Quản lý rủi ro thiên tai ở Việt Nam, Biến động kinh tế xã hội và chiến lược giảm thiểu tác động bất lợi của biến động kinh tế xã hội, Kinh nghiệm quốc tế trong nâng cao năng lực ứng phó của người nghèo nông thôn với rủi ro thiên tai và biến động kinh tế xã hội…

\r\n

\r\n Tại hội thảo đã làm rõ đượcmột số nội dung sau: Các rủi ro thiên tai và biến động kinh tế xã hội đối với người nghèo nông thôn ở các tỉnh điều tra; Các biện pháp tự ứng phó của người nghèo nông thôn và can thiệp từ chính sách tới ứng xử của người nghèo nông thôn đối với rủi ro thiên tai và biến động kinh tế xã hội.

\r\n